KRUPEERAPOL

You are not logged in. (Login)

 
Skip Main Menu

Available Courses

 • ศึกษาลักษณะ
  ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ
  วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม
  เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์
  วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กมรอนิกส์ การกัดกร่อนและป้องกัน การตรวจสอบ วัสดุเบื้องต้น
  พลังงานในอนาคต

 • ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง
  หลักการทำงาน การใช้งานและขยายย่านการวัดโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์
  โอห์มมิเตอร์และมัลติมิเตอร์แบบใช้เข็ม การใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์
  (Watt Meter) วาร์มิเตอร์ (VAR Meter) เพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor Meter) ออสซิลโลสโคปเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง
  เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและทดสอบค่าความต้านทาน
  อิมพีแดนซ์ภายในเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ กำลังไฟฟ้า
  ในวงจรไฟฟ้าและ
  ิเล็กทรอนิกส์


 •     ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
  แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า  การอ่านค่าตัวต้านทาน  การต่อวงตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม การคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า
  แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  วงจรบริดจ์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ  เมชเคอร์เรน  ทฤษฎีการวาง
  -ซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)